Deklaracja dostępności

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
Data aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej: 2023-02-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
 • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia:

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 85 6511936. Osobą odpowiedzialną jest Pan Przemysław Sienkiewicz, adres poczty elektronicznej mos@um.bialystok.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6511936. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecz Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do części mieszczącej niecki basenowe oraz szatnie można się dostać wejściem głównym zlokalizowanym w ścianie podłużnej od strony wsch. Wejście główne umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Do sekretariatu placówki można się dostać bezpośrednio z zewnątrz z poziomu terenu, wejściem zlokalizowanym w ścianie frontowej bezpośrednio przy parkingu.
 • Dla osób niepełnosprawnych (np. poruszających się na wózkach) dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Różnicę wysokości pomiędzy holem głównym a portiernią osoba niepełnosprawna może pokonać przy użyciu pochylni przenośnej, będącej na wyposażeniu ośrodka.
 • Podziemie, gdzie znajduje się brodzik oraz szatnie męskie jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na poziom podziemia.
 • Na terenie Placówki znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Placówka ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z tej możliwości należy zgłosić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem do dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Co oferujemy


Brodziki

Grota solna

Sauny

Hydromasaż

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź
Skip to content