REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOS

I. PRZEPISY OGÓLNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PŁYWALNI.

 1. Pływalnia jest obiektem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku,
  Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok.
 2. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach:
  od poniedziałku do piątku  6:00 – 22:00, sobota 6:00 – 21.45, niedziela 7:30 – 21:15
  z wyjątkiem: okresu wakacyjnego, dni organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych, dni świątecznych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń, dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno – remontowych.
  W przypadku awarii od nas niezależnych nie ma możliwości odrobienia wejścia indywidualnego i zajęć zorganizowanych.
 1. Zastrzega się możliwość zmiany godzin funkcjonowania pływalni.
 2. Opłata za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 30 zł.
 3. Na obiekcie zainstalowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym oraz mieniu przez nich wniesionemu na teren pływalni.
 4. Pływalnia składa się z: basenu sportowego, brodzika, saun: suchej, parowej i na podczerwień, mini groty solnej oraz świetlicy.
 5. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z pływalni zapoznała się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 6. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich. Użytkownicy są zobowiązani do zmiany obuwia (na klapki) i pozostawienia go i odzieży wierzchniej w szatni holu głównego lub szatni przy świetlicy.
 7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.
 8. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
 • z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń lub chorób skóry,
 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
 • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 1. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, cukrzyca, zaburzenia krążenia, równowagi itp.) mogą korzystać z pływalni po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność. Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie pływalnia nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z karnetu oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu wewnętrznego pływalni i jest jednocześnie oświadczeniem, że stan zdrowia osoby korzystającej z karnetu pozwala na korzystanie z pływalni.
 2. Zabrania się korzystania z basenu sportowego dzieciom do lat 4.
 3. Zajęcia na pływalni odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego grafiku.
 4. Wszystkim podmiotom zewnętrznym grupowym i indywidualnym (oraz Juvenii) wynajmującym tory nie udostępniamy płetw i łapek.
 5. Trenerzy „Juvenii” i podmioty zewnętrzne wynajmujące tory są odpowiedzialni za porządek i zachowanie swoich uczestników przed, w trakcie i po zajęciach.
 6. Ilość korzystających jednorazowo z basenu sportowego nie powinna przekraczać:
 • 42 osób przy zajęciach indywidualnych,
 • 15 osób na jednego nauczyciela prowadzącego, przy zajęciach nauki pływania,
 • 45 przy treningach pływania grup młodzieżowych(doskonalenie pływania)
 1. Na hali basenowej obowiązuje:
 • strój pływacki w dowolnym kolorze (dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn – spodenki przylegające do ciała). Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, moralne oraz nie powinien wzbudzać zgorszenia wg ogólnie przyjętych norm moralnych, nie powinien posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
 • czepek pływacki całkowicie zasłaniający włosy pływającego
 1. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem z użyciem mydła (ze zmyciem makijażu, kremów itp.) oraz zdezynfekowanie stóp. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało mydłem przed ponownym wejściem do wody.
 2. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 3. Zabrania się wnoszenia na halę basenową: zbędnych ubrań, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, wprowadzania zwierząt, żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do wody, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.
 4. Na pływalni obowiązuje zakaz:
 • Biegania na całym obiekcie,
 • Skakania do wody z brzegów basenów,
 • Skakania ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika,
 • Popychania, wrzucania do wody, zanurzania pod woda innych użytkowników,
 • Pływania w poprzek torów pływackich, siadania na linach torowych,
 • Podejmowania prób przepłynięcia pod woda 25 metrów i większego dystansu bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
 • Palenia papierosów, picia napojów alkoholowych na całym obiekcie oraz jedzenia                    w szatniach, hali basenu i widowni,
 • Niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni,
 • Zatykania ciałem i manipulowania przy kratkach urządzeń pobierających wodę oraz przy lampach oświetlających nieckę basenową,
 • Hałasowania.
 1. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 2. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwa ratownik, który posiada odpowiedni strój z napisem „ratownik wodny” .
 3. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
 • gwizdek – przekroczenie regulaminu,
 • 2 dzwonki krótkie – rozpoczęcie pływania,
 • dzwonek długi – koniec pływania,
 • seria krótkich gwizdków – „ALARM” – natychmiast wychodzimy z wody.
 1. Na sygnał kończący zajęcia ćwiczący i osoby indywidualne powinni w jak najkrótszym czasie wyjść z wody i opuścić halę basenu.
 2. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun grupy lub osoba opiekująca się dzieckiem.
 3. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
 4. Dzieci ze szkół i przedszkoli przynoszą ze sobą worki na obuwie.
 5. Podczas zajęć szkolnych rodzice nie przebywają na widowni.
 6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub obsłudze pływalni.
 7. Zabrania się korzystania z saun i groty solnej dzieciom korzystającym z basenu.
 8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 9. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni, a nieoddane na przechowanie opiekunowi lub do depozytu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze pływalni. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 10. Zabrania się robienia filmów i zdjęć bez zgody Dyrekcji lub nauczycieli prowadzących zajęcia.
 11. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 12. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji pływalni.

 

II. DODATKOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BASENU DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH KARNETY

 1. Wstęp na basen dozwolony jest osobom posiadającym ważną kartę wstępu (obowiązek okazania w szatni głównej).
 2. Karnet obowiązuje klientów od 4 roku życia (nie ma możliwości wejścia z dzieckiem    na brodzik, karnet dotyczy basenu sportowego).
 3. Karnet wykupuje się na określony dzień i godzinę w kasie Ośrodka w terminach ustalonych przez Dyrekcję.
 4. Nie ma możliwości zwrotu karnetu i kosztów z tym związanych oraz zamiany dnia i godziny w trakcie roku szkolnego.
 5. Nieobecność dziecka na zajęciach nauki i doskonalenia pływania organizowanych przez MOS trwająca krócej niż miesiąc nie uprawnia do odliczenia kosztów nieobecności. W przypadku nieobecności powyżej 1 miesiąca decyzję odnośnie rozliczenia kosztów podejmuje Dyrektor MOS.
 6. Opłata za duplikat karty wstępu wynosi 10 zł.
 7. Karnet jest na okaziciela, dlatego w przypadku planowanej nieobecności można go przekazać innej osobie.
 8. Dziecko od lat 4 musi mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej w wodzie, jak też podczas korzystania z mini groty solnej.
 9. Karnet upoważnia do 45 min pływania, w tym możliwość korzystania z sauny i mini groty solnej przed oraz w trakcie wykupionego abonamentu (wejście do szatni możliwe 30 min. przed wykupioną godziną).
 10. Po zakończonej godzinie abonamentowej klient ma obowiązek opuścić basen                  w czasie nie przekraczającym 20 min.
 11. W saunie suchej, na podczerwień oraz w mini grocie solnej obowiązuje siadanie na ręcznikach.
 12. Klienci korzystający tylko z hydromasażu nie mogą korzystać z saun oraz mini groty solnej.
 13. Pod prysznicami zabranie się zabiegów typu: peeling, usuwanie zarostu, farbowanie włosów itp.
 14. Pracownicy mają prawo wyprosić osoby nieprzestrzegające powyższych zasad                z miejsca, w którym łamane są przepisy regulaminu.
 15. W przypadku zamknięcia basenu z przyczyn zależnych i niezależnych od Ośrodka sposób rozliczenia lub odrobienia utraconych wejść ustala Dyrekcja.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z BRODZIKA

 1. Nauka pływania dla dzieci od 4 roku życia w zorganizowanych grupach szkolnych i przedszkolnych .
 • grupy do 15 osób
 • opiekun grupy ma obowiązek przebywania na zajęciach
 1. Zajęcia prowadzone dla grup zorganizowanych przez MOS :
 • do 12 dzieci od lat 4 w zajęciach rekreacji ruchowej
 1. Rodzice nie przebywają w czasie zajęć na brodziku.
 2. Przed wejściem do wody należy umyć całe ciało pod prysznicem.
 3. Czas trwania zajęć: 30 lub 45 min.

Białystok 2022-10-20

Skan regulaminu pływalni 2022-10-20

Skip to content